Хмельницкий, ул. Геологов, 3

C 7:00 - 14:00
ПН, ЧТ - выходной

Бязь голд люкс


Код: N-4547
,..
2233.00 грн
Код: N-4547-inverse
73, Бязь голд люкс №2, BGLN4547I, 2,233.00 грн, N-4547-inverse, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6914
79, Бязь голд люкс №6, , 2,128 грн, N-4573, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6726brown
81, Бязь голд люкс №10, , 2,233.00 грн, N-6818, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: 19734
83, Бязь голд люкс №12, , 2,194.50 грн, 19734, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: Naz-206bardo
87, Бязь голд люкс №14, , 2,194.50 грн, Naz-206bardo, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6901
120, Бязь голд люкс №262, , 2,128 грн, N-6820, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6583
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6583-blue
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6583-1
74, Бязь голд люкс №3, BGLN4573, 2,194.50 грн, N-4573, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: UXT0474
346, Бязь голд люкс №33, , 2,194.50 грн, UXT474, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-4562
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: 3
271, Бязь для полотенец №38, , 504 грн, 3, Пакистан, Бязь голд люкс..
534.21 грн
Код: n-8003
Код: N-7171
76, Бязь голд люкс №4, , 2,100 грн, N-4573-3, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7200
76, Бязь голд люкс №4, , 2,100 грн, N-4573-3, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7199A
144, Бязь голд люкс №52, , 2,128 грн, N-6912 green, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7061
273, Бязь голд люкс (50+50) №54, , 2,233.00 грн, N-7061, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7048
153, Бязь голд люкс (50+50) №56, , 2,194.51 грн, N-7048, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.01 грн
Код: N-7050vio
78, Бязь голд люкс №5, , 2,128 грн, N-6914, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7032-k
Код: N-7192
549, Бязь голд люкс (A+B) №64, , 2,092.47 грн, N-7192, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7232
Код: N-7234
Код: N-7240
Код: N-7242
Код: N-02070turqise
77, Бязь голд люкс №7, , 2,128 грн, N-4573-4, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7119
77, Бязь голд люкс №7, , 2,128 грн, N-4573-4, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7205
77, Бязь голд люкс №7, , 2,128 грн, N-4573-4, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7170blue
Код: N-7170pink
Код: SCR-10786
116, Бязь голд люкс №92, , 2,128 грн, 17928 yellov, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6906violet
961, Бязь голд люкс №95, , 2,233.00 грн, 10786BLUE, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6906beige
961, Бязь голд люкс №95, , 2,233.00 грн, 10786BLUE, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7047
Код: N - 6646
86, Бязь голд люкс №11, , 2,128 грн, UXT-179, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: E-62-1
Код: N-6886
Код: N-6919
112, Бязь голд люкс №120, , 2,069 грн, N-6819 orginal, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6931
83, Бязь голд люкс №12, , 2,128 грн, 19734, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: 2043
83, Бязь голд люкс №12, , 2,128 грн, 19734, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7135
123, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, N-6897 green, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7163
119, Бязь голд люкс №12, , 2,128 грн, N-6826, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6969
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6969grou
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6616
998, Бязь голд люкс №148, , 2,194.50 грн, Ne-1002, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: vil3
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-8528
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6965.
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7113
Код: N-7121
315, Бязь голд люкс №154, , 2,233.00 грн, N-7121, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6677
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7045.
365, Бязь голд люкс №157, , 2,233.00 грн, N-7045., Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7168
90, Бязь голд люкс №16, , 2,128 грн, N-6917, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7192B
358, Бязь голд люкс №163, , 2,092.47 грн, N-6975blue, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7192A
363, Бязь голд люкс №164, , 2,233.00 грн, N-6975violet, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6695
90, Бязь голд люкс №16, , 2,128 грн, N-6917, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7043bardo
360, Бязь голд люкс №168, , 2,233.00 грн, N-7043bardo, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: 9536
90, Бязь голд люкс №16, , 2,128 грн, N-6917, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: D10729milkRED
109, Бязь голд люкс №172, , 2,271.50 грн, D10729 milk RED, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7174
742, Бязь голд люкс №174, , 2,194.50 грн, N-6928green, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: 3 blue
98, Бязь голд люкс №180, , 2,128 грн, 3 blue, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: 3 beige
93, Бязь голд люкс №181, , 2,128 грн, 3 beige, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6995
120, Бязь голд люкс №262, , 2,128 грн, N-6820, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7064
405, Бязь голд люкс №195, , 2,271.50 грн, N-7064, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6904
139, Бязь голд люкс №22, , 2,128 грн, N-7019, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: n-6828
101, Бязь голд люкс №205, , 2,052 грн, n-6828-1-k, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7081
523, Бязь голд люкс №206, , 2,233.00 грн, N-7081, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-green
656, Бязь голд люкс №218, , 2,069 грн, N-green, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-Blue
91, Бязь голд люкс №22, , 2,194.50 грн, N-7019, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7209green
89, Бязь голд люкс №21, , 2,128 грн, N-6807, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6715
91, Бязь голд люкс №22, , 2,128 грн, N-7019, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: 821
371, Бязь голд люкс №228, , 2,233.00 грн, N-6955 blue, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6982
973, Бязь голд люкс №229, , 2,092.47 грн, N-6982, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6980
373, Бязь голд люкс №232, , 2,233.00 грн, N-6980, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6806blue.jpg
143, Бязь голд люкс №237, , 2,107 грн, N-6806blue.jpg, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6571
541, Бязь голд люкс №239, , 2,052 грн, N-6571, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: UXT-5
544, Бязь голд люкс №242, , 2,092.47 грн, UXT-5, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: 7133
379, Бязь голд люкс №252, , 2,271.50 грн, UXT-602Green, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6990
149, Бязь голд люкс №255, , 2,233.00 грн, N-6990, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: NAZ-87
147, Бязь голд люкс №262, , 2,128 грн, Uxt-510 red , , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-142
134, Бязь голд люкс №144, , 2,128 грн, R061, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7085brown
975, Бязь голд люкс №264, , 2,194.50 грн, N-7085, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн

Нет в наличии

Код: N-7005
91, Бязь голд люкс №22, , 2,128 грн, N-7019, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7005green
600, Бязь голд люкс №273, , 2,194.50 грн, N-7005green, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: UXT-595violet
337, Бязь голд люкс №282, , 2,092.47 грн, UXT-595violet, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6957 violet
394, Бязь голд люкс №285, , 2,092.47 грн, N-6957 violet, Пакистан, Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: UXT-356blue
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6989
129, Бязь голд люкс №293, , 2,128 грн, N-6989, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7051
610, Бязь голд люкс №300, , 2,194.50 грн, N-7051, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6918
620, Бязь голд люкс №305, , 2,031 грн, N-6918, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: 2-22110-6
82, Бязь голд люкс №306, , 2,128 грн, 2-22110-6, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-7036purple
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6963
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6963green
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: N-6910
73, Бязь голд люкс №2, BGLN4547I, 2,100 грн, N-4547-inverse, , Голд люкс..
2233.00 грн
Код: 201039pinkviol
702, Бязь голд люкс №328, , 2,107 грн, Uxt-60green, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: 20-0821-grey
702, Бязь голд люкс №328, , 2,107 грн, Uxt-60green, , Бязь голд люкс..
2233.00 грн
Код: R601
...
2117.00 грн
Код: 30-0342-blue-green
Показано с 1 по 100 из 456 (всего 5 страниц)

Купить ткань бязь голд оптом в Украине

голд люкс купить

Подготовка к пошиву любого изделия начинается с подбора ткани. Выбирая материал для постельного белья, мы всегда обращаем внимание на некоторые характеристики: красивый внешний вид, мягкость и плотность полотна, доступная цена. Среди всего разнообразия тканей особенно ценятся, конечно, натуральные. Они обладают особым притяжением, окутывают нас невероятным ощущением комфорта и смотрятся в любом дизайне просто восхитительно.

Для изготовления качественного постельного белья широко применяется бязь, которая имеет множество видов, позволяя каждому покупателю выбрать товар с нужными свойствами и в желаемом ценовом диапазоне. В древние времена ткань производилась в странах Азии, использовалась для пошива одежды. Материал довольно практичен в применении и не прихотлив в уходе, прочность полотна гарантирует длительное время эксплуатации. Созданные природой полотна экологичные, не содержат вредных химических соединений. Постельное белье, выполненное из бязи, несет в себе природную энергию, удивительный комфорт и уют, позволяет коже дышать. Зимой натуральная ткань хорошо согреет, в летний период охладит. Очень часто для изготовления постельного белья используются разнообразные комбинации из натуральных и синтетических тканей. Это обусловлено тем, что такое сочетание значительно облегчает уход за текстильными изделиями. Даже малая доля синтетических волокон способна существенно продлить жизнь изделия и радовать вас долгие месяца и годы. Кроме того, такой материал лучше переносит частое взаимодействие с водой и намного проще гладится. А вот химическая обработка и отбеливание нежелательны для изделий из данной ткани.

красивая расцветка бязь

В магазине “Rullonchik” представлено много тканей: ранфорс, голд детская, поплин, фланель для взрослых и одной из них является бязь класса Gold (бязь голд люкс) – хлопковая ткань самого высокого качества. Этот вид бязи отличается от обычной своей плотностью переплетения волокон, бязь голд люкс имеет большую плотность и составляет 125 г/м2. Также, ткань состоит из 52% хлопка и 48% синтетики, что положительно сказывается на приятном внешнем виде, ничуть не ухудшая тактильных ощущений и гигроскопичности. Все текстильные материалы изготовлены с применением высококачественных безопасных красителей. Они не блекнут и не скатываются, долго хранят насыщенный цвет и обладают повышенной износоустойчивостью. На полотне до мельчайших деталей можно разглядеть разнообразные узоры и рисунки. Огромный выбор цветовых решений и замысловатых узоров сделают комплект постельного белья из бязи замечательным подарком. У нас вы можете заказать бязь голд из Пакистана, Азии и других стран, которые славятся своей развитой текстильной промышленностью.

купить ткань бязь голд люкс

У вас есть возможность приобрести постельные ткани в розницу или оптом, гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и заманчивые цены. Все текстильные изделия всегда в наличии на складе. Ткань продается рулонами по 50 метров, каждый рулон 220 метров в ширину. С вариантами расцветок и рисунков можно ознакомиться на сайте. Мы очень рады нашим новым и постоянным клиентам. Если у вас возникли вопросы, мы с радостью готовы предоставить профессиональную консультацию.

Напомним, что стирать натуральную ткань следует при температуре воды не выше 40 градусов, гладить при средней температуре нагрева. Удачная покупка будет радовать вас каждый день своими яркими красками!