Хмельницкий, ул. Геологов, 3

C 7:00 - 14:00
ПН, ЧТ - выходной

Бязь голд люкс


Код: N-4547
,..
1998.00 грн
Код: N-4547-inverse
73, Бязь голд люкс №2, BGLN4547I, 2,233.00 грн, N-4547-inverse, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-4573
74, Бязь голд люкс №3, BGLN4573, 2,194.50 грн, N-4573, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-4573-3
...
1998.00 грн
Код: N-6914
,..
1998.00 грн
Код: N-6914
79, Бязь голд люкс №6, , 2,128 грн, N-4573, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: 19734
83, Бязь голд люкс №12, , 2,194.50 грн, 19734, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7479
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7480
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7192
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7469melba
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7572
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7407
Код: N-7569
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7461
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7461
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7418
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-4562
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7531
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7535
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7446
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7468
Хит продаж
Код: N-7449
76, Бязь голд люкс №4, , 2,100 грн, N-4573-3, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: 114
76, Бязь голд люкс №4, , 2,100 грн, N-4573-3, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7061
273, Бязь голд люкс (50+50) №54, , 2,233.00 грн, N-7061, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7303
972, Бязь голд люкс (50+50) №55, , 2,194.50 грн, N-2057, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7050vio
Скидка
78, Бязь голд люкс №5, , 2,128 грн, N-6914, , Голд люкс..
1946.10 грн
Код: N-7207yellow
Код: N-7245
Код: N-7304
Код: N-7232
Хит продаж
Код: N-7207
Код: N-7447
Код: N-7230B
,..
1998.00 грн
Код: N-7571
Код: N-7402
Код: N-7553
Хит продаж
Код: N-7234
Хит продаж
Код: N-7459
Хит продаж
Код: N-7556
Хит продаж
Код: N-7440
Хит продаж
Код: N-7286
Код: N-7551
Код: N-6815
Код: N - 6646
86, Бязь голд люкс №11, , 2,128 грн, UXT-179, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N - 6646beige
86, Бязь голд люкс №11, , 2,128 грн, UXT-179, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7284violet
Код: N-7567
Код: N-7562
Код: N-6886
Код: N-7135
123, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, N-6897 green, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-6837orginal
111, Бязь голд люкс №136, , 2,128 грн, N-6837 orginal, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: 2053
310, Бязь голд люкс №139, , 2,194.50 грн, 2053, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7230
318, Бязь голд люкс №142, , 2,194.50 грн, N-6826-red, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7230blue
119, Бязь голд люкс №12, , 2,128 грн, N-6826, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7563
Скидка
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7574
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7457
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7457original
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-8528
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-6965.
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7113
Код: uxt-51.
357, Бязь голд люкс №156, , 2,271.50 грн, uxt-51., Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-6695
90, Бязь голд люкс №16, , 2,128 грн, N-6917, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7557
90, Бязь голд люкс №16, , 2,128 грн, N-6917, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: D10729milkRED
109, Бязь голд люкс №172, , 2,271.50 грн, D10729 milk RED, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-6818
93, Бязь голд люкс №181, , 2,128 грн, 3 beige, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-6912 green
80, Бязь голд люкс №9, , 2,128 грн, N-7052, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-6995
120, Бязь голд люкс №262, , 2,128 грн, N-6820, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7064
405, Бязь голд люкс №195, , 2,271.50 грн, N-7064, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7439variant
101, Бязь голд люкс №205, , 2,052 грн, n-6828-1-k, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-6960
109, Бязь голд люкс №172, , 2,128 грн, D10729 milk RED, Пакистан, Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-10III0905grey
246, Бязь голд люкс №215, , 2,194.50 грн, N-10III0905, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-10III0905
246, Бязь голд люкс №215, , 2,194.50 грн, N-10III0905, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: WHITE
367, Бязь голд люкс №216, , 2,233.00 грн, WHITE, Пакистан, Бязь голд люкс..
1944.00 грн
Код: N-6644
517, Бязь голд люкс №217, , 2,233.00 грн, N-6644, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-3053
298, Бязь голд люкс №111, , 2,233.00 грн, N-7117, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7442
Хит продаж
Код: N_6739
539, Бязь голд люкс №231, , 2,233.00 грн, N-6902, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7237
373, Бязь голд люкс №232, , 2,233.00 грн, N-6980, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7491
550, Бязь голд люкс №256, , 2,233.00 грн, N-6930blue, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7491violet
551, Бязь голд люкс №257, , 2,194.50 грн, N-6994, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7461violet
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: Uxt-510 red
147, Бязь голд люкс №262, , 2,128 грн, Uxt-510 red , , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7085blue
974, Бязь голд люкс №263, , 2,194.50 грн, N-7085blue, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7085
975, Бязь голд люкс №264, , 2,194.50 грн, N-7085, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7085brown
975, Бязь голд люкс №264, , 2,194.50 грн, N-7085, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7427blue
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7427brown
1203, Бязь голд люкс №269, , 2,092.47 грн, E-40pink, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7391-1
91, Бязь голд люкс №22, , 2,128 грн, N-7019, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7391
91, Бязь голд люкс №22, , 2,128 грн, N-7019, , Голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7051
610, Бязь голд люкс №300, , 2,194.50 грн, N-7051, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7082
398, Бязь голд люкс №314, , 2,233.00 грн, N-7116 , , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: Uxt-618
713, Бязь голд люкс №333, , 2,107 грн, 400528blue, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7230
722, Бязь голд люкс №339, , 2,107 грн, 007green, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-6677
Скидка
Код: N-7111
724, Бязь голд люкс №359, , 2,194.50 грн, N-693, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7058
737, Бязь голд люкс №374, , 2,107 грн, N-7112, Пакистан, Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7271
762, Бязь голд люкс №381, , 2,069 грн, E-40_blue, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Код: N-7300
764, Бязь голд люкс №383, , 2,069 грн, 20_1001pink, , Бязь голд люкс..
1998.00 грн
Показано с 1 по 100 из 472 (всего 5 страниц)

Купить ткань бязь голд оптом в Украине

голд люкс купить

Подготовка к пошиву любого изделия начинается с подбора ткани. Выбирая материал для постельного белья, мы всегда обращаем внимание на некоторые характеристики: красивый внешний вид, мягкость и плотность полотна, доступная цена. Среди всего разнообразия тканей особенно ценятся, конечно, натуральные. Они обладают особым притяжением, окутывают нас невероятным ощущением комфорта и смотрятся в любом дизайне просто восхитительно.

Для изготовления качественного постельного белья широко применяется бязь, которая имеет множество видов, позволяя каждому покупателю выбрать товар с нужными свойствами и в желаемом ценовом диапазоне. В древние времена ткань производилась в странах Азии, использовалась для пошива одежды. Материал довольно практичен в применении и не прихотлив в уходе, прочность полотна гарантирует длительное время эксплуатации. Созданные природой полотна экологичные, не содержат вредных химических соединений. Постельное белье, выполненное из бязи, несет в себе природную энергию, удивительный комфорт и уют, позволяет коже дышать. Зимой натуральная ткань хорошо согреет, в летний период охладит. Очень часто для изготовления постельного белья используются разнообразные комбинации из натуральных и синтетических тканей. Это обусловлено тем, что такое сочетание значительно облегчает уход за текстильными изделиями. Даже малая доля синтетических волокон способна существенно продлить жизнь изделия и радовать вас долгие месяца и годы. Кроме того, такой материал лучше переносит частое взаимодействие с водой и намного проще гладится. А вот химическая обработка и отбеливание нежелательны для изделий из данной ткани.

красивая расцветка бязь

В магазине “Rullonchik” представлено много тканей: ранфорс, голд детская, поплин, фланель для взрослых и одной из них является бязь класса Gold (бязь голд люкс) – хлопковая ткань самого высокого качества. Этот вид бязи отличается от обычной своей плотностью переплетения волокон, бязь голд люкс имеет большую плотность и составляет 125 г/м2. Также, ткань состоит из 52% хлопка и 48% синтетики, что положительно сказывается на приятном внешнем виде, ничуть не ухудшая тактильных ощущений и гигроскопичности. Все текстильные материалы изготовлены с применением высококачественных безопасных красителей. Они не блекнут и не скатываются, долго хранят насыщенный цвет и обладают повышенной износоустойчивостью. На полотне до мельчайших деталей можно разглядеть разнообразные узоры и рисунки. Огромный выбор цветовых решений и замысловатых узоров сделают комплект постельного белья из бязи замечательным подарком. У нас вы можете заказать бязь голд из Пакистана, Азии и других стран, которые славятся своей развитой текстильной промышленностью.

купить ткань бязь голд люкс

У вас есть возможность приобрести постельные ткани в розницу или оптом, гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и заманчивые цены. Все текстильные изделия всегда в наличии на складе. Ткань продается рулонами по 50 метров, каждый рулон 220 метров в ширину. С вариантами расцветок и рисунков можно ознакомиться на сайте. Мы очень рады нашим новым и постоянным клиентам. Если у вас возникли вопросы, мы с радостью готовы предоставить профессиональную консультацию.

Напомним, что стирать натуральную ткань следует при температуре воды не выше 40 градусов, гладить при средней температуре нагрева. Удачная покупка будет радовать вас каждый день своими яркими красками!